Aanvullende informatie LNV over regionale stikstofdoelen NPLG

Het ministerie van LNV heeft aanvullende informatie gepubliceerd over de ‘regionale stikstofdoelen’ uit het inmiddels beruchte NPLG-kaartje. In de begeleidende Kamerbrief wordt de ‘richtinggevendheid’ van de doelen nog eens benadrukt:

“Deze richtinggevende doelen dienen nadrukkelijk als vertrekpunt om de gebiedsprocessen nader vorm te geven. De volgende stap in het proces is aan de provincies om, uiteraard in samenwerking met het Rijk, met de richtinggevende doelen in de hand de verdieping in de gebiedsprocessen aan te gaan. De provincies hebben daarbij de ruimte om in de gebiedsprocessen een andere gebiedsindeling of ruimtelijke verdeling van de stikstofpercentages te hanteren, als dit op basis van de lokale situatie of gebiedsspecifieke kenmerken passender is. Daarbij geldt als voorwaarde dat de landelijke verplichtingen ten aanzien van natuur, stikstof, water en klimaat gehaald moeten worden. Dit maatwerk past ook
bij de rol van de provincies, die dit doen vanuit hun kennis, expertise en samenwerking met partners in het gebied en daar tot 1 juli 2023 de tijd voor hebben.”

RIVM-memo met andere reductiepercentages
Ook interessant is het bijgevoegde memo van het RIVM, waarin – op verzoek van de Tweede Kamer – een doorrekening is opgenomen met als uitgangspunten 20% ‘generieke’ reductie en 70%-reductie rondom Natura 2000-gebieden (in plaats van 12% en 95% uit het NPLG-kaartje. Zie onderstaande tabel voor een vergelijking van de reductiepercentages:

Regiodoelentool

Ook interessant: uit de RIVM-notitie blijkt dat er een ‘regiodoelentool’ is gemaakt: “Om het proces te faciliteren met de provincies heeft het RIVM eind 2021 een zogenaamd Regiodoelentool gemaakt waarmee de provincies in hun eigen provincie emissiereducties kunnen ingeven en de resultaten waaronder het doelbereik (per Natura-2000 gebied) interactief kunnen zien.”

Downloadlink

Via deze link kunnen de Kamerbrief en het memo van RIVM gedownload worden.