Aanwijzing met nutriënten verontreinigde gebieden 2024

Eén van de voorwaarden van de derogatiebeschikking is dat Nederland zogenaamde ‘met nutriënten verontreinigde gebieden’ (NV-gebieden) aanwijst. Dat zijn gebieden waar extra regels gelden om de waterkwaliteit te verbeteren. Het gaat daarbij om:

  • een lagere gebruiksnorm voor dierlijke mest
  • een lagere stikstofgebruiksnorm
  • de verplichting tot het inzaaien van vanggewassen
  • voorwaarden aan het scheuren van grasland

Zie voor de gebruiksnormen die in 2024 in de NV-gebieden van toepassing zijn onderstaand plaatje van deze RVO-site.

Aangewezen NV-gebieden

Er zijn nu extra NV-gebieden aangewezen die per 1 januari 2024 aan die extra regels moeten voldoen. De betreffende regeling moet nog gepubliceerd worden. Onderstaande kaartjes geven weer welke gebieden nu allemaal als NV-gebied zijn aangewezen, specifiek voor grondwater en voor oppervlaktewater.

In 2022 zijn de zand- en lössgronden in de provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg aangewezen. Deze gebieden komen overeen met de gebieden waarvoor tot 2022 al een lagere gebruiksnorm voor dierlijke mest gold dan voor de rest van Nederland. In 2023 zijn aanvullend drie gebieden aangewezen; dit betreft de gebieden van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap Delfland en Waterschap Brabantse Delta. Voor grondwater worden met ingang van 2024 geen nieuwe gebieden aangewezen ten opzichte van de voor 2023 al aangewezen gebieden. Voor oppervlaktewater worden wél extra gebieden aangewezen ten opzichte van 2023. De onderbouwing daarvan is nog niet gepubliceerd.

Als de waterkwaliteit in een NV-gebied verbetert en de waterkwaliteitsnormen worden gehaald, kan dit ervoor zorgen dat een gebied in de toekomst niet meer als NV-gebied hoeft te worden aangewezen. Deze aanwijzing van de NV-gebieden geldt in ieder geval voor de resterende looptijd van de derogatiebeschikking. Hoe met de aanwijzing van de NV-gebieden zal worden omgegaan na 2025, is aan een nieuw kabinet.

Verlaging stikstofgebruiksnorm

Voor de topografische percelen in de NV-gebieden worden de stikstofgebruiksnormen voor alle gewassen met ingang van 2024 verlaagd. Dit geldt voor alle agrariërs in NV-gebieden, dus ongeacht of de agrariër wel of geen gebruik maakt van derogatie. In 2024 geldt een verlaging van 5% ten opzichte van de totaal stikstofgebruiksnorm in 2023 voor teelten op percelen in NV-gebieden, hiermee wordt gradueel toegewerkt naar de in de derogatiebeschikking opgenomen verlaging van de stikstofgebruiksnormen naar 20% per 2025 in een NV-gebied aangewezen op grond van verontreiniging met stikstof.

Bron: deze Kamerbrief met bijlagen en deze RVO-pagina.