Auteur: Sarah

 • Bevindingen pilot agrarisch waterbeheer Krimpenerwaard

  De GLB-pilot rondom agrarisch waterbeheer in de Krimpenerwaard is afgerond. Op donderdag 4 juli jl. is het rapport met de onderzoeksresultaten ’Met agrarisch waterbeheer werken aan bodemdaling, klimaat, waterkwaliteit en biodiversiteit’ overhandigd aan Leo Barth, wethouder van de Krimpenerwaard. Het eindrapport kan hier gedownload worden. De korte samenvatting: “Op drie representatieve locaties in de Krimpenerwaard…

 • Eindsymposium toekomstbestendige landbouw: hoe nu verder?

  Sinds augustus 2021 is in 22 pilots door partijen en vertegenwoordigers vanuit beleid, praktijk en kennisinstellingen onderzocht hoe het beleid op het vlak van landbouw verbeterd kan worden. Met als doel om te komen tot een toekomstbestendige landbouw. De pilots hebben zich op drie thema’s gericht: het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), veenweidegebieden en kringlooplandbouw. Ruim 100 mensen vanuit…

 • Landelijke eindrapportage + poster met 10 aanbevelingen

  De landelijke eindrapportage, met daarin de rode draden uit de bevindingen tot dusver van alle 22 pilots ’toekomstbestendige landbouw’, is ingediend bij LNV en RVO 🥳. Uit de eindrapportage hebben we 10 aanbevelingen gedestilleerd; daar hebben we een poster van gemaakt. Zie de downloadlinks hieronder. Het eindsymposium op 23/4 Ruim 100 mensen vanuit beleid, agrarische…

 • Uitnodiging eindsymposium 22 pilots op 23 april a.s.

  Het programma: De uitnodiging inclusief aanmeldlink:

 • Resultaten pilot puntensysteem eco-regeling

  De pilot ‘Naar een puntensysteem voor de eco-regeling’ is afgerond! De pilot levert een groot aantal aanbevelingen voor een doelmatiger eco-regeling die tegelijk op meer draagvlak onder agrariërs kan rekenen. Meer prestatieprikkels, meer maatwerk op gebieds- en bedrijfsniveau en meer draagvlak leiden samen tot een groter vergroeningseffect van de regeling. Op de website van de pilot zijn de…

 • Doe mee aan een raadpleging over de samenwerking met LNV

  Oproep: doe mee aan een digitale raadpleging over samenwerking met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Je mening geven kan van 18 maart t/m 7 april. Het invullen kost ongeveer 20 minuten. Grijp je kans om aan te geven wat er beter kan qua stakeholdermanagement! Bron: uitnodigingsmail LNV d.d. 18-03-2024

 • RVO-webinar subsidieregeling veenweiden 14 mrt a.s.

  Op donderdag 14 maart van 14:00- 15:30 uur zullen medewerkers van het ministerie van LNV en RVO via een webinar de subsidie voor het verhogen van de grondwaterstand en extensivering in veenweidegebieden toelichten, die volgens de huidige planning per 1 mei a.s. wordt opengesteld. Deze subsidie is onderdeel van de subsidieregeling ‘samenwerking in veenweidegebieden en Natura 2000-overganggebieden’. De subsidie…

 • Voorstel versoepeling GLMC8 (niet-productief areaal) in 2024

  De Europese Commissie heeft haar voorstel voor een versoepeling van GLMC8 officieel gemaakt, zie dit nieuwsbericht. De betreffende Verordening is inmiddels in werking getreden en zal met terugwerkende kracht vanaf 1 januari een jaar lang van toepassing zijn – dat wil zeggen tot 31 december 2024. Lidstaten die de afwijking op nationaal niveau willen toepassen, moeten de Commissie…

 • RVO-webinar subsidieregeling extensivering 6 mrt a.s.

  Op woensdag 6 maart van 14:00- 15:30 uur zullen medewerkers van het ministerie van LNV en RVO via een webinar de subsidie voor extensivering in en rond stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden toelichten, die volgens de huidige planning per 1 mei a.s. wordt opengesteld. Deze subsidie is onderdeel van de subsidieregeling ‘samenwerking in veenweidegebieden en Natura 2000-overganggebieden’.…

 • Eindrapportage pilot ‘Boeren nabij Natura 2000-gebieden Overijssel’

  De pilot ‘Boeren nabij Natura 2000-gebieden in Overijssel’ heeft de eindrapportage opgeleverd, met als bonus een informatief filmpje over de pilot en de resultaten 👇 De samenvatting van de eindrapportage, met de lessen uit de pilot, is onderstaand te vinden. Klik hier voor de hele eindrapportage. Zie ook deze nieuwsberichten: Bron: deze site van een…