beleidstrajecten


Relevante beleidsontwikkelingen

Er zijn allerlei beleidsontwikkelingen gaande in het landbouwdossier:

  • de rijksoverheid werkt aan een Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG), met daaraan gekoppeld een ‘Transitiefonds’;
  • in de startnotitie en het ontwikkeldocument met betrekking tot het NPLG zijn door de rijksoverheid ‘richtinggevende doelen’ op het vlak van natuur, klimaat, water en stikstof vastgelegd;
  • provincies zijn bezig om – samen met gebiedspartijen – Provinciale Programma’s Landelijk Gebied (PPLG’s) uit te werken, waarin zij aangeven hoe zij deze doelen gaan realiseren.

Inmiddels is het ontwerp Nationaal Programma Landelijk Gebied ter inzage gelegd, zie deze pagina van de Rijksoverheid.

Zie voor meer achtergrondinformatie over de diverse lopende beleidsdossiers deze kennispagina.


In onderstaande afbeelding zijn deze trajecten en de samenhang ertussen weergegeven (klik op de button om de afbeelding te vergroten). [NB deze afbeelding stamt uit de beginperiode van deze ronde pilots en is inmiddels dus enigszins gedateerd.]


Overzicht nieuwe/verwachte subsidieregelingen vanuit het NSP en NPLG

Er komen diverse subsidieregelingen beschikbaar de komende jaren, zowel vanuit het NPLG als het NSP. Zie onderstaande presentatie voor een overzicht, voor zover op dit moment bekend: