Bevindingen pilot agrarisch waterbeheer Krimpenerwaard

De GLB-pilot rondom agrarisch waterbeheer in de Krimpenerwaard is afgerond. Op donderdag 4 juli jl. is het rapport met de onderzoeksresultaten ’Met agrarisch waterbeheer werken aan bodemdaling, klimaat, waterkwaliteit en biodiversiteit’ overhandigd aan Leo Barth, wethouder van de Krimpenerwaard.

Het eindrapport kan hier gedownload worden. De korte samenvatting:

“Op drie representatieve locaties in de Krimpenerwaard is gedurende twee jaar onderzocht wat het effect is van het opzetten van het slootpeil met en zonder actieve greppelinfiltratie. De positieve resultaten van peilopzetten en greppelinfiltratie op het verhogen van de grondwaterstand kunnen niet los worden gezien van het verlies aan draagkracht van perceel, het verlies aan stabiliteit van de oever, het zichtbaar afkalven van de oever en het verlies aan biodiversiteit op de oever. Vernatten heeft in de twee jaar van de proef geen tot een beperkt positief effect op opbrengst. Als gevolg van een verminderde draagkracht en een kleiner productief areaal neemt de totale agrarische productie per hectare af. Actieve greppelinfiltratie kan tot hoge methaanemissies leiden.”

Zie ook dit persbericht en dit nieuwsbericht uit Nieuwe Oogst.