Gewaslijst vanggewassen & winterteelten 7e Actieprogramma Nitraat

Uit de begeleidende Kamerbrief:

In mijn brief van 20 januari jl. heb ik aangekondigd dat de maatregel ter stimulering van de teelt van vanggewassen op zand- en lössgrond, die in het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (7e AP) is opgenomen, dit jaar van kracht zal zijn. Deze maatregel houdt in dat op al het areaal bouwland op zand- en lössgronden een korting op de stikstofgebruiksnorm in het opvolgende jaar gaat gelden als een vanggewas later dan 1 oktober wordt ingezaaid. Deze korting zal niet van toepassing zijn als een winterteelt wordt geteeld.

De lijsten: