Jaar uitstel bufferstroken en vanggewas/winterteelten qua mestwetgeving

Afgelopen vrijdag 2 december is er een Kamerbrief gepubliceerd over ‘diverse onderwerpen mestbeleid’. Daarin wordt onder andere aangegeven:

  • dat de verplichte verbrede bufferstroken uit het 7e Actieprogramma Nitraat pas per 1 januari 2024 van kracht worden. Let op: tot die tijd gelden de huidige regels uit het Activiteitenbesluit Milieubeheer wél gewoon (zie artikelen 3.79 t/m 3.85 van het Activiteitenbesluit);
  • dat de verplichting om op zand- en lössgronden voor 1 oktober een vanggewas óf een winterteelt in te zaaien óf gekort te worden op de stikstofgebruiksnorm (ook een van de onderdelen van GLMC6) eveneens pas per 1 januari 2024 van kracht wordt.

In de Kamerbrief wordt verwezen naar het GLB en wordt aangegeven dat “het doel is te komen tot één integraal systeem waarbij de regels voor bufferstroken vanuit mest, GLB en gewasbeschermingsmiddelen geharmoniseerd worden”. Die harmonisatie vindt echter pas plaats per 2024. Het jaar uitstel van de verplichte bufferstroken geldt namelijk NIET in het kader van het GLB-NSP. Het gaat echt puur om de mestwetgeving.

Oftewel: vanuit de mestwetgeving hoeven boeren volgend jaar nog niet te voldoen aan de verplichte verbrede bufferstroken, maar als boeren mee willen doen aan het GLB dan dus wél.

Voor meer informatie: zie de Kamerbrief en de bijbehorende beslisnota.