kennis


GLB/Nationaal Strategisch Plan

7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Derogatie Nitraatrichtlijn

Mestbeleid

Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)

Provinciale programma’s Landelijk Gebied (PPLG’s)

Landschapsgrond

Water & Bodem

Kringlooplandbouw

  • Paper WUR (2022): Kansen en knelpunten van een systeem van kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) om integraal te sturen naar de doelen van kringlooplandbouw
  • Paper WUR (2021): Integraal sturen op doelen voor duurzame landbouw via KPI’s
  • Notitie WUR (2019): Advies opzet monitoring en evaluatie kringlooplandbouw
  • Notitie WUR (2019): Het bewerkstelligen van een transitie naar kringlooplandbouw
  • Pilots Kringlooplandbouw: samenwerking Akkerbouw en Veehouderij

Veenweiden

Biologisch

Ruimtelijke ordening / Nationale Omgevingsvisie

De eco-regeling ↗

Informatie over dit nieuwe GLB-instrument

Veenweide-aanpak ↗

Het landelijke Veenplan – 1e fase

Platform Kringlooplandbouw ↗

Het aanbod aan regelingen en ondersteuning