Goed nieuws m.b.t. KPI’s

Nieuws vanuit Brabant

“Uit onderzoek eind 2022 verricht door Aequator Groen & Ruimte onder 191 deelnemers blijkt dat de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij aanwijsbaar bijdraagt aan het versterken van de biodiversiteit op de deelnemende melkveehouderijen. Bovendien zorgen de beloning en persoonlijke begeleiding ervoor dat de betrokken ondernemers bewuster en actiever inzetten op verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Deelnemers beoordeelden de methodiek met een 7.5 gemiddeld. De bewezen effectiviteit van de monitor maakt dit het instrument bij uitstek voor de versnelling van de transitie in het landelijk gebied. De Provincie Noord-Brabant in samenwerking met het Ministerie van LNV stelt daarvoor €13.5 miljoen beschikbaar.”

Bron: dit nieuwsbericht

Uit het betreffende evaluatierapport:

“De Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM) is voor 81% van de respondenten een stimulans om duurzamer te gaan produceren. Dat komt door de financiële beloning die aan de BBM hangt, maar ook doordat deelnemers meer inzicht krijgen in de eigen prestaties en wat ze daaraan kunnen verbeteren. Daarnaast geven deelnemers aan dat de staffelmethodiek hierbij stimulerend werkt. Met een kleine stap kan weer een hogere beloning behaald worden. Van deze groep is twee derde ook van plan om komend jaar extra maatregelen te nemen om hoger te scoren op de BBM. Het overige deel van deze respondenten weet nog niet of ze volgend jaar extra maatregelen gaan nemen.”

Bron: dit evaluatierapport

Nieuws vanuit Drenthe

“Boeren in de provincie Drenthe worden ook de komende jaren beloond voor het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Dat gebeurt met het project Duurzaam Boeren Drenthe, waarin duurzaamheidsdoelen zijn vastgesteld voor water, bodem, klimaat en stikstof. Worden deze doelen gerealiseerd, dan staat er voor de boer een beloning tegenover. De sleutel tot dit succes was dat boeren zelf aan het roer staan. Ze kunnen zelf sturen op kritische prestatie-indicatoren (KPI’s). Dit zijn doelen met daaraan gekoppelde waarden, in plaats van opgelegde maatregelen. De samenwerkende partners willen voor Drenthe de vaart erin houden en lanceren daarom Duurzaam Boeren Drenthe. De beloning voor het realiseren van doelen is verhoogd en er kunnen meer boeren meedoen. De regeling is 2 jaar van kracht. Per deelnemer is er een maximale beloning van €5000 per jaar. Voorwaarde is dan wel dat er maximaal gescoord wordt op de doelen. In totaal is een budget gereserveerd voor de subsidieregeling van €4.750.000,-.”

Bron: dit nieuwsbericht

Website boerenkpi.nl

Volg ook deze website voor nieuws en inspiratie m.b.t. boeren en KPI’s