Openstelling subsidieregeling niet-productieve investeringen

Per 15 november jl. is er een subsidieregeling opengesteld voor ‘niet-productieve investeringen voor landbouw- en veenweidegebieden’, zie de Staatscourant.

Via deze regeling kunnen eigenaren van landbouwgrond subsidie aanvragen voor:

  • de aankoop, het plaatsen en het afrasteren van landschapselementen, waaronder natuurvriendelijke oevers, poelen, bloem- of kruidenrijke akkerranden en houtige landschapselementen;
  • de aankoop en het plaatsen van grondwaterpeilbuizen en waterinfiltratiesystemen voor het verbeteren van de grondwaterstand in veengrond.

Uiterlijk op 30 december 2022 vóór 17:00 uur moet een aanvraag zijn ingediend.

Zie voor een verdere toelichting en de voorwaarden deze pagina van RVO.