de pilots


In de periode 2018-2021 zijn er 7 GLB-pilots uitgevoerd. Deze pilots hebben input geleverd voor (de uitwerking van) het nieuwe GLB: het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie.

In augustus 2021 is er een nieuwe ronde van 22 pilots van start gegaan. De looptijd van deze pilots is tot en met december 2023, met de mogelijkheid om nog een jaar te verlengen tot en met december 2024. Deze nieuwe pilots richten zich op 3 verschillende thema’s:

  • toekomstbestendige landbouw nieuw GLB
  • veenweidegebieden
  • kringlooplandbouw

het koepelproject

Landelijke coördinatie en afstemming is een verplicht onderdeel van de pilots. Zo moet er onder andere een landelijk ontwikkelnetwerk en een landelijke tussen- en eindrapportage opgeleverd worden.

Voor het uitvoeren van deze landelijke coördinatie en afstemming hebben de pilots gezamenlijk een koepelproject in het leven geroepen. De projectorganisatie van dit koepelproject wordt – net als bij de vorige ronde pilots – uitgevoerd door BoerenNatuur en LTO Nederland.

1e landelijke tussenrapportage koepelproject 2.0

Boeren binnen en nabij Natura 2000 ↗

Samen met de boeren in en nabij Natura 2000-gebieden zoeken naar kansen voor een toekomstbestendige(re) bedrijfsvoering, waarbij de boeren onderdeel uitmaken van de oplossing.

Vooruit boeren op water en veen ↗

Samen met boeren en deskundigen aan de slag om mogelijkheden te onderzoeken om bodemdaling tegen te gaan én om het leefgebied van weidevogels te verbeteren.

Veenweidelandgoed Akkrum ↗

Boeren, recreatie- en horecaondernemers ontwikkelen een landgoed in het veenweidegebied bij het Friese Akkrum om zoveel mogelijk CO2-uitstoot te reduceren om hiermee de bodemdaling te vertragen en een korte keten op te zetten.

Proeftuin Van Pallandtpolder ↗

Inspiratie voor gangbare bedrijven via voorbeeldmaatregelen als mest voor eiwitrijk voer, aanvoer van organische reststromen uit naastgelegen natuurbeheer, akkerbouw in strokenteelt met meer natuurinclusief teeltmanagement en aanleg van kruidenrijk grasland en natuurelementen.

GLB-pilot Gebiedsgerichte Aanpak ↗

De pilot identificeert kansrijke maatregelen die boeren en tuinders in hun eigen gebied kunnen nemen voor optimaal water- en bodembeheer. Daarnaast worden binnen de pilot de mogelijkheden tot financiering en organisatie onderzocht om ook te komen tot daadwerkelijke uitvoering van die maatregelen.

GLB-pilot Landbouwloket DAW ↗

De pilot onderzoekt de mogelijkheden van een digitaal landbouwportaal waarin financiële en praktische ondersteuning voor boeren en tuinders die met de kansrijke maatregelen rondom water- en bodembeheer aan de slag willen, makkelijker ontsloten wordt.

Pilot doelgericht ANLb ↗

Werken aan doelen op gebiedsniveau om het ANLb doelgerichter en efficiënter te maken, in samenwerking met kennisinstellingen, andere collectieven en ketenpartners RVO en NVWA.

Pilot puntensysteem eco-regeling ↗

Experimenteren met een eco-regeling voor de middellange termijn, met als doel bouwstenen te leveren voor de optimalisatie van de eco-regeling die per 2023 van kracht wordt.

Landschapsherstelproject landgoederen Twickel en Hof te Dieren ↗

Het doel van het project is om samen met agrariërs de biodiversiteit te stimuleren, het landschap te verrijken en de cultuurhistorie te versterken. Daarvoor wordt ten eerste het netwerk van houtwallen hersteld en uitgebreid: in totaal wordt 2,5 kilometer houtwal hersteld of aangelegd.

GLB-pilot biologisch in ontwikkeling ↗

Het doel van dit project is om te bepalen hoe het GLB biologisch kan stimuleren in Nederland (door bijv. omschakelende boeren) en hoe biologische boeren effectief gebruik kunnen maken van het GLB.

GLB-pilot KPI’s kringlooplandbouw ↗

Het doel van deze pilots is om de ICT van BoerenNatuur beter in te richten voor het ondersteunen van alle boeren in de transitie naar kringlooplandbouw.

Pilot circulair schakelen ↗

Data gedreven proeven met het sluiten van kringlopen tussen akkerbouwers en veetelers én proeven te doen met reststromen van gemeenten, natuurbeheerders en waterschappen.

Biodivers boeren op Schiermonnikoog ↗

Met deze pilot wordt bijgedragen aan een extensivering van de landbouw op het eiland om de stikstoflast op de omringende natuur te verminderen, de biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit te verbeteren en via het ontwikkelen van een nieuw verdienmodel een natuurinclusieve landbouw op het eiland ook toekomstbestendig te laten zijn.

Motiverend Belonen in Salland ↗

In de GLB-pilot Motiverend belonen in Salland onderzoeken agrariërs wat de kansen en mogelijkheden zijn om te boeren met landschapswaarden en gebiedsdoelen. Dit doen zij samen met Agrarisch Natuurcollectief Midden Overijssel (CMO), Stichting IJssellandschap, LTO Noord afdeling Salland en Landschap Overijssel.

Extensief veenweideverdienbedrijf ↗

Is er met een combinatie van hoger waterpeil en extensivering nog een rendabel melkveebedrijf mogelijk? En wat is de werkelijke impact op klimaat, bodem, water, landschap en biodiversiteit, en is deze impact te vertalen in financiële waardering waarop langjarig gebouwd kan worden? Dat zijn de vragen waar KTC Zegveld mee aan de slag is gegaan. Binnen dit programma werken we aan het onderzoeken en realiseren van een integraal natuurbedrijf. Dit doen we in samenwerking met het VICLouis Bolk Instituut en PPP-Agro Advies.

Markemodel fase 2 ↗

In de ontwikkeling van het Markemodel zijn we in fase 2 aanbeland: de implementatiepilot. In twee gebieden in de Achterhoek testen we het Markemodel in de praktijk: Winterswijk en ’t Klooster bij Zelhem. Doel van deze 2e fase is het Markemodel gereed te krijgen voor toepassing in de praktijk in meerdere regio’s, zodat daarna landelijke opschaling mogelijk is.

Nog niet alle pilots hebben een eigen website; daar wordt hard aan gewerkt.

Zie voor een beschrijving van alle pilots: