Presentaties LNV samenwerkingsregeling N2000 & veenweiden

Er is een nieuwe, bijna definitieve versie van de Samenwerkingsregeling voor veenweide- en N2000-gebieden. De definitieve regeling wordt uiterlijk 1 november a.s. in de Staatscourant gepubliceerd en zal dan tussen 1 en 31 mei 2024 worden opengesteld. In de tussenliggende maanden komt er meer informatie en worden de aanvraagformulieren beschikbaar gesteld.

Onderstaand vinden jullie twee presentaties waarin de hoofdlijnen van de twee onderdelen van de regeling worden toegelicht, en ook de concepttekst van de regeling.

De komende maanden moet in ieder geval het volgende nog gebeuren:

  • overleg met de waterschappen over het tijdelijk wijzigen van peilbesluiten (zo nodig);
  • overleg met RVO over mogelijke cumulatie van de vergoedingen met ANLb-vergoedingen. Als de maatregelen worden uitgevoerd in gebieden waar ook (overlappend) ANLb-beheer is afgesloten, moet ervoor worden gezorgd dat er geen dubbelbetaling plaatsvindt.

Onderdeel overgangsgebieden N2000:

Onderdeel veenweiden: