Voorstel versoepeling GLMC8 (niet-productief areaal) in 2024

De Europese Commissie heeft haar voorstel voor een versoepeling van GLMC8 officieel gemaakt, zie dit nieuwsbericht. De betreffende Verordening is inmiddels in werking getreden en zal met terugwerkende kracht vanaf 1 januari een jaar lang van toepassing zijn – dat wil zeggen tot 31 december 2024. Lidstaten die de afwijking op nationaal niveau willen toepassen, moeten de Commissie daarvan binnen 15 dagen na de inwerkingtreding van de Verordening in kennis stellen. De bal ligt nu dus bij LNV.

De aanleiding

De Commissie doet dit voorstel omdat “boeren worden geconfronteerd met een uitzonderlijke reeks problemen en onzekerheden” en noemt in het voorstel specifiek:

  • de extreme weersomstandigheden;
  • de hoge energie- en inputprijzen;
  • inkomensdaling;
  • een scherpe daling van de graanprijzen.

Als gevolg hiervan hebben boeren moeite om te voldoen aan deze eis, aldus de Commissie: “Het kan in bepaalde gevallen een aanzienlijk effect hebben op hun inkomen en de levensvatbaarheid van hun activiteiten in gevaar brengen.

De versoepeling
Wisselwerking met eco-regeling en ANLb

Over de wisselwerking tussen deze versoepeling en de eco-regeling en het ANLb zegt de Commissie in haar voorstel het volgende: “Betalingen in het kader van milieuregelingen en agromilieu-, klimaatgerelateerde en andere beheersverbintenissen voor het aanvraagjaar 2024 mogen slechts worden gedaan voor verbintenissen die verder gaan dan de in deze verordening vastgestelde nieuwe mogelijkheid om aan de eerste eis van GLMC8 te voldoen.

Oftewel: volgens de Europese Commissie zou deze versoepeling dus ook voor de eco-regeling en het ANLb als aangepaste ondergrens van GLMC8 gehanteerd mogen worden.

Vervolgstap: implementatie op nationaal niveau

Demissionair minister Adema heeft eerder al aangegeven dat Nederland vóór dit voorstel zal stemmen, zie dit nieuwsbericht. Dat betekent dus ook dat het ministerie van LNV bereid is dit voorstel in Nederland in te voeren. De vraag is dan nog wel hoe het precies ingevoerd zal worden en onder welke randvoorwaarden. De Europese Commissie laat zoals gezegd in haar voorstel ruimte om de versoepeling als nieuwe ondergrens te hanteren voor de eco-regeling en het ANLb. De vraag is of LNV van die ruimte gebruik zal maken. In 2023 was dat slechts beperkt het geval.

Op 8 februari jl. heeft RVO tijdens het rondetafelgesprek over de uitvoerbaarheid van beleid op het boerenerf dat gisteren heeft plaatsgevonden (zie ook dit bericht) expliciet aangegeven dat het RVO niet meer gaat lukken om een eventuele versoepeling door te voeren in de Gecombineerde Opgave die per 1 maart gereed moet zijn, én dat er ook nog geen formeel verzoek van LNV daartoe ligt. Zie ook dit nieuwsbericht.

Zodra we meer weten over de nationale implementatie komt er een update van dit bericht.